Raad keurt gemeentelijke Begroting 2024 goed - -

Publicatie: 10 november 2023

Op donderdagavond 9 november 2023 vergaderde de gemeenteraad over de Begroting voor 2024. Na een debat dat in goede sfeer verliep, werd de begroting in Het Besluit vastgesteld. 

In Het Debat voerden achtereenvolgens de raadsleden Wim de Ruiter (CDA), Max van den Bout (PvdA), Guus van den Bosch (T@B), Willem Pors (ChristenUnie) en Erik van den Bosch (SGP) het woord. Ze lichtten de voor hun fractie belangrijke punten uit de begroting. Klik op Algemene beschouwingen (link) om deze terug te lezen. 

Daarna volgde een geanimeerd debat over o.a. de kosten van een buitenzwembad en een buitendijkse jachthaven. Daarnaast komen er meer grote projecten op de raad af, want wellicht moet het gemeentehuis opgeknapt worden, de brug  bij de Marsstraat - Binnendams is aan vervanging toe en dat geldt ook voor enkele schoolgebouwen. 
Gelet op de financiën zal de raad prioriteiten moeten stellen.
En alhoewel wethouder Meerkerk al een prioriteitenlijstje toezegde (dat in het 1e kwartaal van 2024 besproken kan worden) nam de gemeenteraad in meerderheid de motie "Tijd voor prioriteit" aan. Alleen de PvdA-fractie stemde hiertegen. De fractie meent dat door de toezegging van de wethouder al voldaan wordt aan de wens van de raad. 

In Het Besluit ging de raad in unanimiteit akkoord met de Programmabegroting 2024. Wel tekende de heer Van den Bout (PvdA) aan dat er één punt in de begroting zit waar zijn fractie niet mee akkoord gaat. Het betreft het bedrag dat is opgenomen in het investingsplan voor de T-kruising Rivierdijk - Nieuweweg (een half miljoen). Hij noemde dat ook al in zijn Algemene beschouwingen. 

Wethouder Meerkerk is blij met de goedkeuring door de gemeenteraad van de begroting, zo laat hij via X (vroeger twitter) weten: 
Gemeenteraad @GemHG heeft gisteren de begroting 2024-2027 met algemene stemmen aangenomen. Met waardering voor de enorme inzet van de ambtelijke organisatie. Een begroting met perspectief om te investeren in een dorp waar het goed wonen, werken en leven is! 

Wilt u de vergadering terug kijken?  Klik dan op deze link naar de vergadering. 

Wilt u de stukken nalezen?  Dat kan via deze link. 

https://hardinxveldgiessendam.notubiz.nl/vergadering/1067611

 

Terug naar nieuwsoverzicht