Uit de raad van.... 30 maart 2023

Publicatie: 03 april 2023

Op 30 maart 2023 was er een (korter dan verwachte) raadsavond met Het Debat en Het Besluit.
Na de heropening voor Het Besluit legden zowel onze raadsadviseur als de leden van de Rekenkamer de eed en/of belofte af. 

Beëdiging raadsadviseur

Sinds 1 januari 2023 maakt Josephine van Dort als raadsadviseur deel uit van het team van onze raadsgriffie.
Het is een goed gebruik dat medewerkers van de griffie de eed of belofte afleggen ten overstaan van de gemeenteraad.
Josephine deed dit met de woorden "Dat verklaar en beloof ik". 
Daarop ontving zij van burgemeester Dirk Heijkoop bloemen en heette hij haar welkom bij de griffie. 

Afleggen ambtsbelofte Raadsadviseur

 

Beëdigen voorzitter en coördinator Rekenkamer

Vervolgens legden zowel de voorzitter mevrouw Van Rijnbach als de coördinator van de Rekenkamer de heer Klaassen de eed af.
Burgemeester Dirk Heijkoop overhandigde hen daarna een boeket en wenste hen succes bij hun taak. 

Overhandiging bloemen voorzitter Rekenkamer


Op de agenda stonden verder: 

- de Kadernota Strategisch Grondbeleid.

Het raadsvoorstel Kadernota Strategisch Grondbeleid vervangt de Nota Grondbeleid uit 2014. Vorige maand besprak de raad deze nota in De Ontmoeting, vanavond lag de nota ter besluitvorming voor. In Het Debat werd hierover nog kort gesproken. In Het Besluit ging de raad unaniem akkoord met: 
1. Vaststelling van het nieuwe grondbeleid "kadernota strategisch grondbeleid";
2. Intrekking van de Nota Grondbeleid 2014-2018;
3. Intrekking van het Beleid snippergroen en reststroken;.
4. Vaststelling van de grondprijzenbrief en dit in beginsel elke twee jaar door het college te laten herzien.

 

- Benoeming twee plaatsvervangend leden Commissie Onderzoek Geloofsbrieven

De raad besloot om: 
Te benoemen voor het resterende gedeelte van de raadsperiode 2022-2026 tot plaatsvervangend leden van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven:
- de heer Arie de Rooij (T@B) en
- de heer Wim de Ruiter (CDA)


- Versnelde ingroeiperiode kostenverdeelprincipes GR Sociaal. 

Dit agendapunt werd een week voor de vergadering pas toegevoegd aan de agenda en kon dus niet in de fractie-overleggen besproken worden.
De raad werd gevraagd geen zienswijze in te dienen op het voornemen van de GR Sociaal om een alternatief voorstel vast te stellen voor de ingroeiperiode van de kostenverdeling van het budget tussen de deelnemende gemeenten.
In Het Debat is hierover kort gesproken. In Het Besluit besloot de raad: 
1. Kennis te nemen van het verzoek van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GR Sociaal) voor het uitbrengen van een zienswijze op de ingroeiperiode van de kostenverdeelsleutel GR Sociaal.
2. Geen zienswijze aan het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal uit te brengen op de wijziging van de ingroeiperiode van de kostenverdeelsleutel GR Sociaal en de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal vast stellen.


Om 20.45 uur sloot burgemeester Heijkoop de vlot verlopen raadsvergadering. Terug naar nieuwsoverzicht