Uit de raad van... 26 januari 2023

Publicatie: 27 januari 2023

In de raadsvergadering van donderdagavond 26 januari 2023 kwamen in Het Debat van de raad aan de orde de mogelijke opties voor verbetering van de helling van de brug Marsstraat - Buitendams. Na het debat concludeerde de voorzitter dat:  

  • De fractie T@B kiest voor optie 1 (niets doen; kosten € 0). 
  • De fracties SGP, PvdA, CDA en ChristenUnie kiezen voor optie 2 (Verlagen brug met toepassing nieuw brugdek en liggers (kosten € 850000)

 Hierbij zijn de volgende aanvullingen/suggesties meegegeven:

  • SGP verzoekt bij de financiering na te gaan of het mogelijk is eerst een spaarpot te vormen en dan pas tot uitvoering over te gaan.
  • PvdA vraagt om te kijken naar subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld door via de regio Drechtsteden een beroep te doen op de gebiedsagenda van de provincie.
  • CDA verwijst naar de reserve wegen als financieringsbron en noemt ook de mogelijkheid van subsidiëring via de provincie (het gaat om kwetsbare doelgroepen).
  • ChristenUnie vraagt de bewoners van de Marsstraat te betrekken (aandacht voor privacy), een onderzoek naar de vaarhoogte te doen i.v.m. de pleziervaart en oog te hebben voor het creëren van een veilige situatie aan Buitendams.
  • T@B wil onderzocht hebben hoeveel mensen moeten omlopen omdat zij de brug niet kunnen gebruiken.

Hierna besprak de raad het beschikbaar stellen van een krediet voor voorbereiding van een eventuele verbouw van het gemeentehuis tot Huis van de Gemeente. De SGP stelde voor om nu nog niet definitief vast te leggen dat het huidige gemeentehuis ook daadwerkelijk het Huis van de Gemeente wordt. Wellicht blijkt uit onderzoek dat het gebouw hiertoe op langere termijn niet geschikt is. Alhoewel de fractie aanneemt dat de kans dat die conclusie getrokken wordt heel klein is, wil ze de mogelijkheid open houden. Het toevoegen van het woordje 'vooralsnog' biedt die mogelijkheid al, dus via een amendement heeft de fractie dit voorgesteld. 
Het CDA, de ChristenUnie en PvdA gingen mee met dit voorstel. De T@B was tegen omdat ze denken dat dit de onderzoeksvraag of -tijd kan beïnvloeden. 

Tot slot kwam een update van de Algemene Plaatselijke Verordening aan de orde, die eigenlijk weinig debat opleverde en later in Het Besluit unaniem werd gesteund. 

De raadszaal kende deze avond een licht gewijzigde opstelling. De vergadering werd twee maal kort geschorst en burgemeesterHeijkoop sloot de avond om 21.45 uur af.

overzichtsfoto raadzaal Hardinxveld-Giessendam

 Overzichtsfoto raadzaal Hardinxveld-Giessendam, 26 januari 2023.                                (Foto Peter Donk / HG24)

Terug naar nieuwsoverzicht